ALEF-BET
Tajemnice ALFABETU HEBRAJSKIEGO
Alef-Bet
Alfabet hebrajski składa się z dwudziestu dwóch liter. Każdej z nich przypisano wartość liczbową. W alfabecie hebrajskim nie ma samogłosek. Ich brak wypełnia pomocnicza punktacja, umieszczana pod lub nad literami, albo też obok nich. Współcześnie Biblia jest zawsze drukowana z punktacją pomocniczą.
Czytaj więcej
Imię Boże Tetragram
Pośród tajemnic liter tworzących alfabet hebrajski, Imię Boże odgrywa jedną z najbardziej znaczących ról. Wśród Izraelitów Imię Boże zawsze było otoczone trwożną tajemnicą. Potęgą Imienia Bożego przepełniona jest cała literatura talmudyczna, midraszowa i późniejsza rabiniczna. Święty tetragram, czyli cztery znaki składające się na Imię Boże, zapisuje się po hebrajsku יהוה
Czytaj więcej
א (Alef)
Alef א jest pierwszą literą alfabetu hebrajskiego. O niej – jak głosi legenda – Bóg powiedział, że On jest jeden i Alef oznacza jeden. Nic dziwnego, że Alef szczególnie rozbudzało i zaprzątało poetycką wyobraźnię mędrców dawnego Izraela.
Czytaj więcej
ב (Bet)
Od litery ב (Bet) rozpoczyna się Tora – duchowa podstawa tego świata. Otwiera ona pierwszy werset Księgi Rodzaju. Świat został stworzony za pomocą ב (Bet), ponieważ stanowi ono początek słowa beracha – „błogosławieństwo”.
Czytaj więcej
ה את
Słowo oznaczające kobietę (isza) jest związane ze słowem oznaczającym mężczyznę (isz). Stąd wynika jasno, że świat został stworzony za pomocą języka hebrajskiego. Dzięki literce ה, każda kobieta jest z natury osobą duchową. Dwie krańcowe litery alfabetu – pierwsza i ostatnia – są symbolem nie tylko całego alfabetu, lecz także wszelkiej pełnej i doskonałej całości.
Czytaj więcej
שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ת
שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל: יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד Ostatnia litera alfabetu, Taw ת, jest szczególnie groźna. Napiętnowany nią był Kain.
Czytaj więcej

Tajemnica czwarta: Litera ב (Bet)

BERESHIT

Litera ב (Bet) nie jest tak dostojna jak א (Alef), niemniej jednak przypadła jej w udziale równie ważna rola do odegrania. Od niej bowiem rozpoczyna się Tora – duchowa podstawa tego świata. Litera ב (Bet) otwiera pierwszy werset Księgi Rodzaju:
בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ (Be-reszit Bara Elohim et ha-szamajim we-et-ha-arec) „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”.

Jak wiadomo, ב (Bet) oznacza 2 – dwie też są rzeczy wymienione w zacytowanym powyżej wersecie: שָּׁמַיִם (szamajim) – „niebo” oraz אָרֶץ (arec) – „ziemia”. Ocar Midraszim 411 komentuje motyw litery ב (Bet) w następujący sposób: Bóg stworzył świat za pomocą litery ב (Bet), oznaczającej 2, przez wzgląd:
■ na dwukrotną zagładę świata (raz za czasów biblijnego potopu, drugi – przy końcu świata),
■ na dwukrotne zburzenie Świątyni,
■ na obydwa światy – doczesny i przyszły,
■ na dwoistość wszechświata, który składa się z nieba poświęconego Bogu oraz ziemi oddanej ludziom,
■ na dwa instynkty zawarte w sercu człowieka – dobry i zły,
■ wreszcie na dwoistość stworzeń żywych, składających się z dwu płci – męskiej i żeńskiej.
Opierając się na tym końcowym spostrzeżeniu, Zohar I, 30a oraz Zohar Chadasz do Pieśni nad pieśniami dzielą nawet litery alfabetu na męskie i żeńskie. I tak א (Alef) ma być męskie, ב (Bet) zaś żeńskie, ג (Gimel) męskie, a ד (Dalet) żeńskie, itd.

Pomiędzy literami א (Alef) i ב (Bet) istnieje ścisły związek. Litera (wyraz) ב (Bet) oznacza „dom”, z domem zaś szczególnie związana jest kobieta. Tak więc ב (Bet) stanowi dom dla א (Alef); gdy się zaś złącza razem, dają w efekcie wyraz אב (Aw) – „ojciec”. W taki sposób nawet sam język wskazuje na ich małżeńskie pożycie.

Znajomość kabały oznacza znajomość tajemnic alfabetu. Litery hebrajskie to istoty duchowe, których zewnętrzny kształt odpowiada ich wewnętrznej naturze. Przyjrzyjmy się więc literze ב (Bet). Oto ona:

ב

Świat został stworzony za pomocą ב (Bet), ponieważ stanowi ono początek słowa beracha – „błogosławieństwo”. A dlaczego nie za pomocą א (Alef)? Ponieważ stanowi ono początek słowa arura – „klątwa, przekleństwo”.

ב (Bet) składa się z litery ד (Dalet) i leżącej poziomo ו (Waw). Dalet ma wartość 4, a Waw – 6, co w sumie daje 10. Całość zatem zmierza do ideału, doskonałego i boskiego „punktu” jakim jest י (Jod), mający również wartość liczbową 10.

ב (Bet) uznano za wielką literę, która może godnie rywalizować nawet z א (Alef). Formalnie stanowi drugą literę alfabetu, w rzeczywistości jest ona jednak jego duchowym początkiem. Pierwszy wyraz w Biblii בְּרֵאשִׁית (Bereszit), można przetłumaczyć nie tylko za pomocą słów „Na początku”. Można go także czytać inaczej: osobno literę ב (Bet) i osobno wyraz רֵאשִׁית (Reszit) – „początek”. Jeśli zajrzymy do jakiegokolwiek wydania hebrajskiego tekstu Biblii, zauważymy powtarzające się wszędzie zjawisko: Litera ב (Bet) jest w tym miejscu wydrukowana większą czcionką niż reszta, a nad nią często umieszczana jest gwiazdka. Ma to właśnie unaocznić dostojność tej litery i przypomnieć zwarte w niej tajemnice. Ma też wskazywać na możliwość takiego oto czytania: Bet-reszit, czyli „Bet jest początkiem”.

BARUCH ATA

Stąd dadzą się wyłuskać jeszcze inne ukryte rzeczy:
■ za pomocą ב (Bet) Bóg stworzył – bara świat (Księga Rodzaju 1:1)
■ za pomocą ב (Bet) Bóg ten świat karał, pomieszawszy – balal języki (Ks. Rodzaju 9:9)
■ za pomocą ב (Bet) pobłogosławił – berach patriarchów, dwanaście pokoleń, Syjon, Jerozolimę i Świątynię (na przykład Księga Rodzaju 24:1)

Na tym jednak nie kończą się objaśnienia dotyczące znaczenia i roli litery ב (Bet). Wszak ב (Bet) po hebrajsku znaczy „dom”. Co otrzymamy, gdy potraktujemy tę nazwę jako notarikon i rozłożymy ją na poszczególne litery: Bet, Jod, Taw? Odpowiedź brzmi: trzy wyrazy – baniti („zbudowałem”), jacarti („stworzyłem”) i tachani („przygotowałem”).

Cóż zatem zbudował Bóg, co zaczynałoby się od litery ב (Bet) i miało dwoistą postać? Dwa pałace: świątynię ziemską i niebieską, gdyż słowo „pałac” brzmi po hebrajsku bira lub biranit.

Największa jednak dostojność i przewaga litery ב (Bet) nad literą א (Alef) uwidacznia się w analizie metodą gematrii. Aby udowodnić, że rozpoczęcie Biblii od ב (Bet) a nie od א (Alef) nie jest bynajmniej dziełem przypadku, lecz ma istotny cel, kabalista dzieli cały alfabet na trójki liter, poczynając od litery analizowanej. Podaje ich wartość liczbową, dodaje do siebie i z końcowych sum wyciąga wnioski. Należy przy tym przypomnieć, że w kabalistycznych rachubach ważne są jedynie cyfry nadające liczbie wartość, a zera są pomijane. Konsekwentnie, gdy wypada suma dwucyfrowa, mianem sumy końcowej określa się tę, którą otrzymano z dodawania cyfr, składających się na pierwszą sumę.

Podzieliwszy zatem alfabet na trójki, poczynając od ב (Bet), uzyskujemy następującą tabelkę:

Lp. Trójka Suma
1. ב + ג + ד (Bet + Gimel + Dalet) 2 + 3 + 4 = 9
2. ה + ו + ז (He + Waw + Zajin) 5 + 6 + 7 = 18
3. ח + ט + י (Chet + Tet + Jod) 8 + 9 + 10,(pomijamy zero) czyli 8 + 9 + 1 = 18, czyli 1 + 8 = 9
4. כ + ל + מ (Kaf + Lamed + Mem) 20 + 30 + 40, czyli 2 + 3 + 4 = 9
5. נ + ס + ע (Nun + Samech + Ajin) 50 + 60 + 70, czyli 5 + 6+ 7 =18, czyli 1 + 8 = 9
6. פ + צ + ק (Pe + Cade + Kof) 80 + 90 + 100, czyli 8 + 9 + 1 = 18, czyli 1 + 8 = 9
7. ר + ש + ת (Resz + Szin + Taw) 200 + 300 + 400, czyli 2 + 3 + 4 = 9

Jak widać, z takiego dodawania otrzymujemy za każdym razem liczbę 9. Spójrzmy teraz, co wynikłoby, gdyby Biblia zaczynała się od א (Alef). Przeprowadzają podobną jak powyżej analizę, lecz wychodząc od litery א (Alef), otrzymujemy:

Lp. Trójka Suma
1. א + ב + ג (Alef + Bet + Gimel) 1 + 2 + 3 = 6
2. ד + ה + ו (Dalet + He + Waw) 4 + 5 + 6 = 15, czyli 1 + 5 = 6
3. ז + ח + ט (Zajin + Chet + Tet) 7 + 8 + 9 = 24, czyli 2 + 4 = 6
4. י + כ + ל(Jod + Kaf + Lamed) 10 + 20 + 30, czyli 1 + 2 + 3 = 6
5. מ + נ + ס (Mem + Nun + Samech) 40 + 50 + 60, czyli 4 + 5 + 6 = 15, czyli 1 + 5 = 6
6. ע + פ + צ (Ajin + Pe + Cade) 70 + 80 + 90, czyli 7 + 8 + 9 = 24, czyli 2 + 4 = 6
7. ק + ר + ש (Kof + Resz + Szin) 100 + 200 + 300, czyli 1 + 2 + 3 = 6

W tym przypadku za każdym razem ostateczną sumą jest 6. Zbadajmy zatem, jaką liczbę da nam rozbiór tą samą metodą wyrazu אמת emet, który po hebrajsku znaczy „prawda”. Składa się on z trzech liter: Alef, Mem oraz Taw. A zatem:

א + מ + ת = 1 + 40 + 400, czyli 1 + 4 + 4 = 9 (!)

Jaki zaś wynik otrzymamy z obliczenia wyrazu שקר szeker, czyli „kłamstwo”? Zsumujmy jego litery składowe:

ש + ק + ר = 300+ 100 + 200, czyli 3 + 1 + 2 = 6 (!)

Tu więc leży powód, dla którego Biblia rozpoczyna się od litery ב (Bet), a nie od א (Alef). Ponieważ prawdą jest i prawdę głosi! Gdyby była kłamstwem, rozpoczęłaby się zapewne od א (Alef).

…przejdź do tajemicy piątej